TRIVSEL- & ORDNINGSREGLER

Det här bör du veta om föreningens trivsel- och ordningsregler!

Ansvar för ordningen

Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.
Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna?
Ordningsreglerna gäller inte bara dig som äger bostadsrätten. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten.
Ordningsreglerna gäller också för hyresgäster som hyr i andra hand. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även för dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om bostadsrättshavaren ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först uppmana medlemmen att följa reglerna. Om medlemmen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Om du har frågor
Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen, info@brfsjoglantan.se eller via formuläret.
 

Om allmän aktsamhet
Genom att visa aktsamhet om våra egendomar kan vi undvika onödiga kostnader. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av oss alla gemensamt.

Om det inträffar ett fel i huset ta kontakt med Riksbyggen felanmälan som är tillgängligt dygnet runt.
Telefonnummer 0771-860 860. Anmälan kan även göras via webb-formulär på Riksbyggens hemsida, mitt.riksbyggen.se eller på denna hemsidan.

Om säkerhet
Som boende i området är det viktigt att vi kör sakta och iakttar försiktighet. Inom området finns skylt som påminner om ”Lekande barn” vilket ska respekteras.

Rekommenderad hastighet inom föreningens område är max 15 km/h. Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för att informera dina besökare vilka regler som gäller och att här kör man långsamt.

Styrelsen för Brf Sjögläntan är ansvarig enligt lag (2003:778 Lagen om skydd mot olyckor) för att systematiskt brandskyddsarbete bedrivs och att en brandskyddsplan/policy finns för bostadsrättsföreningen, en BSA-plan. Som medlem finner du denna plan på Riksbyggens Kundwebb.

Föräldrar ansvarar för att barnens cyklar, leksaker m m samlas ihop efter dagens slut och inte ligger kvar på vägen.

Om nyttjanderättsavtal
Genom att teckna ett nyttjanderättsavtal med styrelsen innebär i korthet att lägenheterna har möjlighet att använda ytorna utanför sin lägenhet som uteplats men ska även se till att de underhålls. Med avtalet följer krav på områdets utformning, underhållsansvar och ansvar för eventuellt utbyggt altandäck. Enligt bilaga 1 framgår området som ingår i nyttjanderättsavtalet och av bilaga 2 framgår vad man som nyttjanderättshavare får göra med eller utan grannar samt styrelse medgivande.

Eventuell studsmatta som placeras på området enligt nyttjanderättsavtalet, efter godkännade av grannar och styrelse, får inte störa grannar. Studsmattor får inte användas före kl 9.00 och inte efter kl 20.00.

Om uteplatser

  • Uteplats får inte användas som permanent förvaringsplats för sådant som inte hör till normal uteplatsmöblering.
  • Se till att dörr till uteplats är ordentligt stängd för att undvika att regn- eller smältvatten tränger in.

Tänk då på att ta hänsyn till dina grannar eftersom våra uteplatser ligger nära varandra.

Om lekutrustning och studsmatta på föreningens mark
Vid nyttjanderättsavtal
Genom ett nyttjanderättsavtal för tomtyta har bostadsrättshavaren rätt att nyttja mark i direkt anslutning till lägenhet. Under rubrik ”Om nyttjanderättsavtal” återges vad som ingår i nyttjanderättsavtalet och i vilka fall som styrelsens beslut krävs.

Utan nyttjanderättsavtal
Om nyttjanderättsavtal inte finns tillåter styrelsen i BRF Sjögläntan inte studsmattor på föreningsgemensamma ytor. Även när det gäller annan installation, som till exempel badbassäng, gungor, sandlådor mm på föreningsgemensam yta krävs styrelsens godkännande. Styrelsen beslutar i varje enskilt fall.
Gemensamt är att ogillas styrelsens beslut så är det föreningsstämman som ska besluta annorlunda, inte enskild medlem.

Om husdjur
Tänk på att det kan vara väldigt störande om en hund skäller eller ylar i en grannlägenhet eller utomhus. Hundar ska vara kopplade utomhus inom vårt bostadsområde. Det är inte tillåtet att rasta hundar inom föreningens område.

Om sophantering
Vi har alla ett gemensamt ansvar för att hålla våra två sophus i gott skick. Se till att påsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids ut i sopkärlen.

Tidningar, pappförpackningar, plast, plåt och glas (flaskor och burkar), batterier slängs i för dem avsedda behållare som finns i sophusen. Övrigt avfall som exempelvis, glödlampor, lysrör, elektronik, stora kartonger (well-papp), frigolit, kläder/skor, målafärgsrester och kemikalier lämnas på någon av Borås Stads återvinningscentraler, exempelvis Lusharpan vid Regementet eller återvinningsstation vid äldreboendet Hestra Ringväg.

Om att tvätta fordon utanför sitt hus
Om du tvättar bilen, husvagnen eller båten på gatan eller garageuppfarten rinner tvättvattnet med miljöskadliga ämnen direkt ut i Viskan, Öresjö eller någon annan sjö eller vattendrag, via en dagvattenbrunn. Vattnet som rinner ner i dagvattenbrunnarna på gatan eller tomten renas inte innan det kommer ut i ett vattendrag.

Därför följer föreningen Borås Stads rekommendation att man aldrig tvättar något fordon på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark. Mer finns att läsa om detta på www.boras.se under Tvätta miljörätt – tvätta i biltvätt.

Om störningar
Ska du ha fest så informera dina grannar i god tid innan om att det kan finnas risk för störning. Undvik helt störande aktiviteter på sena kvällar, nätter och tidiga morgnar, vardagar från kl 23.00 till kl 07.00.

Du är ansvarig även för störningar som dina gäster eller andra i lägenheten orsakar, t.ex. andrahandshyrare. Ansvaret gäller runt husen/på altanen och på våra gemensamma utomhusområden.

Om du blir störd vid upprepade tillfällen och samtal med störande granne inte löser problemet kontaktar du styrelsen. Det är viktigt att du skriver ner tid och datum för störningen och även hur du blev störd. Vid störning som i upprepade fall bryter mot våra ordningsregler så kan styrelsen ge den störande en tillsägelse. I allvarligare och upprepade fall kan uppsägning av bostaden komma ifråga.
Vid störningar kan du även kontakta Riksbyggens tjänst Dag & Natt som har möjlighet att skicka väktare. Den som stör ordningen får betala för utryckningen. Vid akuta, mycket allvarliga störningar bör du själv kontakta polisen.

Om parkering
Intill varje hus/lägenhet finns parkeringsplats, 3:orna har två platser, 4:orna har två platser plus garage och 2:orna har en plats. Dessa platser ska användas för permanent uppställning av bil/bilar som tillhör hushållet. Om man har fler bilar än vad som får plats i anslutning till sitt hus/lägenhet eller tillhörande parkeringsplats måste man ordna med permanent parkering utanför föreningens område. Det är inte tillåtet att använda gatan som permanent parkering.

Inom området finns fyra gästparkeringar. Du ska hänvisa dina gäster till dessa parkeringsplatser. Om platserna är upptagna kan gäst parkera, under kortare tid, på gatan i anslutning till huset/lägenheten.

Gästparkeringen får inte användas av de boende i området.

Om laddning av elbil
Laddning av el-/hybridbilar är inte tillåtet i något av uttagen som finns på vårt område. Uttagen är inte anpassade för detta och det medför stor brandrisk att koppla in en bil till dem. För att ladda elbil krävs en godkänd laddstation, du kan ansöka om att sätta upp en egen i anslutning till din parkering. Kontakta styrelsen för detta.

Om plantering av växter i anslutning till huset/lägenheten på föreningens mark
För att få ett enhetligt utseende på vårt område har styrelsen tagit fram riktlinjer för plantering av växter. Innan planteringar påbörjas ska det vara godkänt av styrelsen och grannar. En särskild ansökan för detta ändamål är framtagen och finns att hämta på Riksbyggens Kundwebb, mitt.riksbyggen.se eller under rubrik Boendeinformation / Filarkiv.

Om uppförande av staket och plank i anslutning till huset/altanen
För att få ett enhetligt utseende på vårt område har styrelsen tagit fram ritningar och riktlinjer för byggnation av staket framför huset, staket runt altan och plank. Innan byggnation kan påbörjas ska det vara godkänt av styrelsen och grannar. En särskild ansökan för detta ändamål är framtaget och finns att hämta på Riksbyggens Kundwebb, kund.riksbyggen.se eller under rubrik Boendeinformation / Filarkiv.

Om lägenhetsunderhåll
Bostadsrättshavare ansvarar för underhåll av sin lägenhet, allt enligt föreningens stadgar som grundar sig på Bostadsrättslagen. Du ansvarar för lägenhetens inre delar och föreningen för det yttre underhållet. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar, och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar.

Om vattnet rinner långsamt ur ett handfat, diskbänk eller golvbrunn ska du själv först försöka få bort det som täpper till avloppet.

Om ett element, en vattenkran eller toalettstol läcker eller droppar ska du felanmäla detta genast till Riksbyggen. Risken finns annars att det kan bli en omfattande vattenskada.

Föreningen har tecknat en bostadstilläggsförsäkring för fastigheten med sina lägenheter. I och med detta behöver den boende enbart teckna egen hemförsäkring.

Om förändringar i bostaden
Du får göra mindre förändringar i bostaden. Som bostadsrättshavare får du t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar som t.ex. att ta ner en hel vägg, eller dra nya rör i kök och badrum kräver styrelsens godkännande.

Ansökan till styrelsen ska innehålla en detaljerad beskrivning av vad du önskar göra och en ritning som tydligt visar före och efter.

Markiser får sättas upp under förutsättning att det följer det förslag på montering, utseende och färg som är framtaget och beslutat av styrelsen. Innan beställning ska du inneha styrelsens godkännande.

Markiser inklusive montering beställer du hos av styrelsen godkänd leverantör.

Om andrahandsuthyrning
Du får hyra ut i andra hand efter att styrelsen har lämnat sitt godkännande. Blankett för detta hittar du på Riksbyggens hemsida. I ansökan ska det framgå varför du vill hyra ut i andra hand, tidsperiod och vem som ska hyra och bo i lägenheten. Begäran om andrahandsuthyrning görs för ett år i taget.

Om uthyrningen pågår längre tid än två år så ska andrahandshyresgästen skriftligen avstå från besittningsskyddet. Detta sker genom avtal med den som äger bostaden (bostadsrättshavaren).

Om avflyttning
Handlingar som ska vara med vid försäljning av lägenheten är Ansvarsritningen, eventuell dokumentation om plantering av häck, staket, plank o d. Kontakta Riksbyggen eller styrelsen för att få veta vilka rutiner som gäller vid försäljning/avflyttning.

  • Tänk på att den som övertar din lägenhet först ska godkännas som medlem i föreningen i samband med köp och innan inflyttning får äga rum.
  • Tänk på att ett skrivet nyttjanderättsavtal inte övergår till ny ägare. Ny ägare behöver teckna ett eget nyttjanderättsavtal i föreningen om intresse finns att nyttja ytorna utanför sin lägenhet.
  • Tänk på att den som övertar din lägenhet måste godkänna de eventuella åtgärder som är gjorda på föreningens mark genom nyttjanderättsavtal. Om inte är säljaren ansvarig för att återställa mark till ursprung.
  • Tänk på att den Skötselpärm som finns till lägenheten skall lämnas över till ny ägare.

Utöver dessa trivsel- och ordningsregler gäller föreningens stadgar.

Dessa trivsel- och ordningsregler har uppdaterats efter extra föreningsstämma den 24 juni 2020 att gälla fr.o.m.
den 24 juni 2020.